۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بیژن ولی الهی
کار درمانی جسمی، کار درمانی ذهنی، کار درمانی حسی، کار درمانی درکی حرکتی، کار درمانی در مهارت های دست، گفتار درمانی، سنسوری روم، اتاق شنیداری، اتاق تاریک، بازی درمانی، گروه درمانی، آب درمانی، ماساژ درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)