۰ رأی
شرح خدمات
 مجید نعیمی
کارشناس ارشد کاردرمانی،کاردرمانگر کودکان به صورت تخصصی در حوزه اوتیسم و بیش فعالی و تاخیر رشدی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)