۰ رأی
شرح خدمات
زاهده نعیم
سرپرست بخش تخصصی تقویت حسی کاردرمانی پیشیاره
کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو سازمان نظام پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)