۰ رأی
شرح خدمات
میثاق انصاری نیا
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، کارشناس ارشد کاردرمانی؛ عضو سازمان نظام پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)