۰ رأی
شرح خدمات
دكتر سيد محمد جزايری
دكترای تخصصی جراحی ارتوپدی دانشيار پايه ۳۰ گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی دبير سابق هيئت امتحانات گواهينامه بورد ارتوپدی رئيس اسبق مركز اورژانس
معاون طرح و برنامه وزارت بهداری معاونت حقوق و پارلمانی وزارت بهداشت و درمان مشاور وزير بهداشت و درمان
رئيس سازمان بهزيستی عضو هيئت امنا دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور – سمنان
عضو هيئت مؤسس و هيئت امنای مركز تحقيقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)