۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمید عمارسعیدی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اخذ درجه تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصل نامه پزشکی و رزم بهداشت و درمان نزاجا، سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصل نامه طب رزمی بهداشت و درمان نزاجا
جانشین رئیس بهداشت و درمان نزاجا، معاون فنی بهداشت و درمان نزاجا، معاون فنی و آموزشی بیمارستان خانواده ارتش، رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان خانواده ارتش، مدیر آموزش بیمارستان بهمن و سردبیر فصل نامه بیمارستان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)