۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لادن گیاهی
متخصص علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)