۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر هدی کدخدازاده
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بورد تخصصی بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد فوق تخصصی بیماریهای غدد درون ریز ومتابولیسم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو انجمن غدد درون ریز ایران
هیئت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)