۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شیرین حسنی رنجبر
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو نخبگان بنیاد ملی نخبگان
استاد بخش غدد بیمارستان شریعتی
معاونت پژوهشی پژوهشگاه غدد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)