۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه سیاری فرد
تحصیل در مقطع پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیل در مقطع تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فعالیت در حیطه تخصصی غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان از سال۱۳۸۶
رتبه بورد فوق تخصصی
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشیار گروه کودکان
عضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران
عضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان اروپا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)