۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهرناز ایمانی
دکتر مهرناز ایمانی
فوق تخصص بیماریهای غدد
سوابق تحصیلی متخصص داخلی و فوق تخصص بیماریهای غدد
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
بورد تخصصی بیماریهای داخلی و فوق تخصصی غدداز دانشگاه تهران.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)