۰ رأی
شرح خدمات
مركز دندانپزشكی دكتر مريم عمادی
طرف قرارداد با بيمه هاي تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، ايران، آسيا، دانا، رازي، دي، ميهن، سينا، ملت، سامان، بانك تجارت، بانك مركزي
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)