۰ رأی
شرح خدمات
کاردرمانی و گفتار درمانی
کاردرمانی و گفتار درمانی
توانبخشی اطفال
اختلال یادگیری
آموزش پیش از مدرسه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)