۲ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی و رادیولوژی بهبخش
سونوگرافی بارداری
سلامت جنین
آنومالی اسکن
NT و NB
داپلر بارداری و بررسی IUGR
سونوهیستروگرافی
سونوگرافی ساده و تخصصی
سونوگرافی و رادیولوژی تخصصی اطفال و نوزادان
سونوگرافی داپلر رنگی عروق
رادیوگرافی عمومی اندام و تنه
ماموگرافی
سنجش تراکم استخوان
پانورکس دیجیتال

در روزهای جمعه و تعطیل هم دایر هستیم

سونوگرافی پستان
نمونه برداری و مارکر گذاری
سونوگرافی واژینال

طرف قرارداد با بیمه های:
تامین اجتماعی
ارتش
خدمات درمانی
شهرداری
سونوگرافی ساده سونوگرافی تخصصی سونوگرافی تخصصی اطفال رادیولوژی تخصصی نوزادان سونوگرافی داپلر رادیوگرافی عمومی اندام ماموگرافی سینه سنجش تراکم استخوان پانورکس دیجیتال سونوگرافی ۳ بعدی ماموگرافی در تهرانپارس سونوگرافی در تهرانپارس سونوگرافی در تهرانپارس ماموگرافی در تهرانپارس سنجش تراکم استخوان سونوگرافی تیروئید سنجش تراکم استخوان در تهرانپارس سنجش تراکم استخوان در تهرانپارس سونوگرافی تیروئید در تهرانپارس سونوگرافی تیروئید در تهرانپارس سونوگرافی ۳ بعدی در تهرانپارس سونوگرافی ۳ بعدی در شرق تهران سونوگرافی کالر داپلر در تهرانپارس سونوگرافی کالر داپلر در تهرانپارس سونوگرافی ساده در تهرانپارس سونوگرافی تخصصی در تهرانپارس سونوگرافی تخصصی اطفال در تهرانپارس ماموگرافی سینه سن انجام ماموگرافی سونوگرافی پستان نمونه برداری از سینه سونوگرافی واژینال سونوگرافی پستان در تهرانپارس نمونه برداری از سینه در تهرانپارس سونوگرافی واژینال در تهرانپارس ماموگرافی در شرق تهران سونوگرافی در شرق تهران سونوگرافی در شرق تهران ماموگرافی در شرق تهران سنجش تراکم استخوان در شرق تهران سونوگرافی تیروئید در شرق تهران سنجش تراکم استخوان در تهران سنجش تراکم استخوان در شرق تهران سونوگرافی تیروئید در شرق تهران سونوگرافی تیروئید در شرق تهران
×
۲۰ / ۱
۲۰ / ۲
۲۰ / ۳
۲۰ / ۴
۲۰ / ۵
۲۰ / ۶
۲۰ / ۷
۲۰ / ۸
۲۰ / ۹
۲۰ / ۱۰
۲۰ / ۱۱
۲۰ / ۱۲
۲۰ / ۱۳
۲۰ / ۱۴
۲۰ / ۱۵
۲۰ / ۱۶
۲۰ / ۱۷
۲۰ / ۱۸
۲۰ / ۱۹
۲۰ / ۲۰
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)