۰ رأی
شرح خدمات
دیجی رادیولوژی شبانه روزی
دیجی رادیولوژی شبانه روزی در منزل
در کوتاهترین زمان و بهترین کیفیت
×
۵ / ۱
۵ / ۲
۵ / ۳
۵ / ۴
۵ / ۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)