۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه تندرستی سبز
باشگاه سبز با بهره گیری از متخصصان علوم ورزشی در تخصص های مختلف از جمله حرکات اصلاحی (خانم دکتر باقری)، فیزیولوژی ورزش (آقای میرزائیان) رشد و کنترل حرکتی (آقای دکتر حیدری پور) و همچنین با استفاده از مربیان بین المللی در رشته های ورزشی مختلف فعالیت دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)