۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی آفاق
انجام تست های مولکولی
hpv typing
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)