۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر منصور بهرامی
اخذ دکترای پزشکی از دانشگاه تهران
اخذ درجه تخصص اطفال از دانشگاه تهران
طی دوره های آموزشی در بیمارستان جان هاپکینز امریکا وا نستیتوی تحقیقات تغذیه ای در هندوستان
ریاست بخش اطفال مرکز آموزشی درمانی شهدای تجریش
معاون آموزشی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت ممتحه بورد تخصصی اطفال
مسئول دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
همکاری با بیمارستان مهراد از ابتدای تاسیس
کارشناس سلامت سیما
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)