۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عبدالله عالمی
متخصص نوزادان و کودکان
دارای بورد عالی تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)