۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا عشقی
فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه علوم پزشکی ایران
فارغ التحصیل دوره تخصصی بیماریهای کودکان در سال ۱۳۸۱ ار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
خدمت تعهد تخصصی در استان زنجان شهرستان طارم به مدت ۵ سال که از این مدت ۲ سال ریاست بیمارستان را بر عهده داشته است
سابقه ۶ سال کار به عنوان متخصص کودکان در بیمارستان کودکان تهران واقع در خیابان طالقانی تهران
مدیر گروه اطفال به مدت ۷ سال در بیمارستان و زایشگاه بابک و بخش مراقبت های ویژه NICU
خدمت در بیمارستان فیروزآبادی شهرری به مدت ۱۰ سال و استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران
سابقه تدریس و آموزش به مدت ۳ سال به دانشجویان پزشکی بین الملل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)