۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پژمان شادپور
دکتر پژمان شادپور متخصص اطفال
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
نایب رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات درمانی محب مهر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)