۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پیوند معینی
ارائه كليه خدمان دندانپزشکی به كودكان و نوجوانان
امكان ارائه خدمات دندانپزشکی به كودكان و نوجوانان كم توان و ناتوان ذهنی و جسمیامكان ارائه خدمات دندانپزشكی با آرامبخشی يا بيهوشی عمومی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)