۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان تهران کلینیک
اولین بخشی که در این بیمارستان خصوصی افتتاح شد، بخش زنان و زایمان بود.بخش زنان و زایمان بیمارستان تهران کلینیک سال ۱۳۵۰ به بهربرداری و در تابستان سال ۱۳۵۱ بقیه بخش های فعلی بیمارستان فعالیت خود را آغاز کردند.بیمارستان تهران کلینیک دارای گواهینامه اعتباربخشی ملی با درجه یک وتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است. این بیمارستان همچنین لوح دوستدار کودک را به دست آورده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)