۰ رأی
شرح خدمات
درباره کلینیک ندای آرامش
کمک به مراجعان در خودشناسی و خود اصلاحی نظیر:
شناخت استعدادها ، توانائیها ، زعینها ، ارزشها و نگرشها
کمک به مراجعان برای کسب اطلاعات لازم درباره موقعیت های گوناگون زندگی نظیر : انتخاب رشته تحصبلی ، شناخت شاغل ، همسریابی ، همسر گزینی و همسرداری و...
کمک به مراجعان در ابراز احساسات و تخلیه هیجان ها و تلطیف عواطف
کمک به سمت گیری از بروز و ظهور مشکلاتی که می تواند سر منشاء اختلالات با مشکلات عاطفی ، بی فناوری و اجتماعی شود
کمک به مراجعان در یادگیری مهارت های لازم برای ایجاد روابط سالم و سازنده با افراد دیگر در جاذبه ، مدرسه و جامعه از طریق آموزش های مستقیم و غیر مستقیم
تلاش برای شناخت و درمان بازسازی ها و اختلات شناختی - عاطفی و هیجانی ایجاد شده در مراجعانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)