۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان اکبرآبادی
بیمارستان اکبرآبادی سال ۱۳۱۹ به عنوان بنگاه حمایت ازمادران ونوزادان و زنان باردار و بینوایان تاسیس و در فروردین ماه ۱۳۲۰ درخیابان منیریه تهران تحت عنوان زایشگاه سی تختخوابی حمایت از مادران و نوزادان افتتاح شد .این بیمارستان به عنوان یک مرکز آموزشی و درمانی در بخشهای مامائی و زنان و به عنوان بزرگترین مرکز تخصصی در زمینه های ذکر شده فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)