۰ رأی
شرح خدمات
دكتر بهزاد جديري
دكتر بهزاد جديري
فوق تخصص نوزادان
فوق تخصص بيماري هاي نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)