۰ رأی
شرح خدمات
دكتر احمد نقوی
متخصص کودکان و نوزادان
فارغ التحصیلی پزشکی عمومی
فارغ التحصیلی رشته تخصصی (کودکان، نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی ایران)
سهامدار بیمارستان آتیه
ریاست بخش اطفال بیمارستان امام رضا کبودر آهنگ به مدت ۶ سال
ریاست بخش اطفال بیمارستان فیروزآبادی به مدت ۳ سال
معاونت و مدیر درمان بیمارستان آتیه به مدت ۲ سال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)