۰ رأی
شرح خدمات
دكترمحمدتقي ارزانيان
دكترمحمدتقي ارزانيان
فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی اطفال
دانشیار بیمارستان کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)