۰ رأی
شرح خدمات
دكترشهناز آرمين
دكترشهناز آرمين
تخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
فوق تخصص عفونی اطفال
دانشیاربیمارستان کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)