۰ رأی
شرح خدمات
دكتر ابوالفضل افجه ای
دكتر ابوالفضل افجه اي
فوق تخصص نوزادان
استادیار بیمارستان مهدیه و بیمارستان مفید
پزشک مقیم بیمارستان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)