۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
فوق تخصص بورد كودكان
فوق‌تخصص اعصاب كودكان از امريكا
رئيس دپارتمان اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي؛ مرکز آموزشي درماني کودکان مفيد؛‌ مؤسس و رئيس انجمن اعصاب كودكان ايران؛ مؤسس و رئيس مركز تحقيقات اعصاب كودكان ايران؛ دبير هيئت بورد تخصصي اعصاب كودكان؛ فعاليت‌هاي آموزشي و درماني در مرکز مفيد؛ کارهاي تحقيقاتي در زمينه علوم اعصاب کودکان؛ دانشيار سابق دانشكده پزشكي دانشگاه ويرجيناي غربي امريكا؛ صاحب امتياز مجله نورولوژي كودكان
رئيس بيمارستان مفيد به مدت ۵ سال و دو دوره مديريت گروه كودكان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)