۰ رأی
شرح خدمات
دكتر عليرضا مرندی
دكتر عليرضا مرندي
فوق تخصص نوزادان
استاد بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)