۰ رأی
شرح خدمات
درباره دکتر علیرضا رضایی
درباره دکتر علیرضا رضایی
• استادیار گروه نورولوژی اطفال دانشگاه شهید بهشتی۱۳۹۲-۱۳۹۵
• معاون آموزشی بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم۹۳ تاکنون
• منتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم۹۳ تاکنون
• پرسپتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم۹۳ تاکنون
• رییس کمیته مرگ ومیر کودکان بیمارستان لقمان حکیم ۹۳ تا کنون
• پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال مرکز جامع تکامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز تراب ۹۳ تا کنون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)