۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه جشنواره
برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید این مرکز مجهز را انتخاب کنید. آزمایشگاه جشنواره یکی از مراکز تشخیص طبی مجهز و مورد اعتماد پزشکان در شرق تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)