۰ رأی
شرح خدمات
محمدرضا میرزایی
کاردرمان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)