۰ رأی
شرح خدمات
آرزو سادات موسوی
زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار
گروه درمانی با رویکرد روان پویشی
درمان بالینی انواع اختلالات
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:
دانش آموخته مرکز بین المللی زوج درمانی هیجان مدار کانادا ICCEFT
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
برگزاری کارگاه های بهبود روابط زوجین
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)