۰ رأی
شرح خدمات
میثم آبانگاه
درمان فردی افسردگی، سوگ، وسواس، خشم، اضطراب و ... بر اساس روان تحلیلی (روانکاوی)
زوج و خانواده درمانی
مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد تحلیلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)