۰ رأی
شرح خدمات
موسسه توانمندسازی مغز تکامل
رویای قدرت همیشه در ذهن بشر در قالب اسطوره های مختلف وجود داشته و این موضوع جدیدی نیست. بشر همگام با جلو رفتن زمان به مدد تجربه یادگرفت که چگونه رویاهای خود را یک به یک به واقعیتی بدست آمدنی تبدیل کند. روزی که پرواز کرد، روزی که جهان زیر دریاها را به تصرف درآورد و زمانی که قدم به کرات دیگر نهاد؛ درست در میان رویاهای خود بود، رویاهایی که دیگر رویا نبودند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)