۰ رأی
شرح خدمات
 قباد حق‌محمدی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم و تحقیقات (البرز)
مدير و صاحب امتیاز مركز مشاوره شایگانه
عضو سازمان نظام رواشناسی و مشاوره
مشاوره مورد تایید هسته مشاوره آموزش و پرورش استان تهران
مدرس و مشاور رسمی سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران
دبیر کانون روانشناسان مثبت نگر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)