۰ رأی
شرح خدمات
رودینا رحمتی
مشاوره فردی
مشاوره تحصیلی
مشاوره کودک
مشاوره خانواده
زوج درمانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس روانشناسی عمومی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)