۰ رأی
شرح خدمات
مهدیه شریفی
روان درمانی نوجوان و بزرگسال
کارشناسی ارشد روانشناسی
خانواده درمانگر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)