۰ رأی
شرح خدمات
سحر روحی
مشاوره قبل از ازدواج
زوج درمانی (تکنیک های پیشگیری از خیانت)
خانواده درمانی
مشاوره تربیتی-تحصیلی
مشاوره فردی و روابط بین فردی
CBT وDBT و طرحواره درمانی
برگزاری جلسات گروه درمانی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تالیف کتب و مقالات روانشناسی
برگزاری کارگاه های آموزشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)