۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی بهمنیار
انجام انواع سونوگرافی های روتین مانند سونوگرافی از ارگان های داخل شکم و لگن – انجام سونوگرافی های روتین بارداری – انجام سونوگرافی ترانس واژینال – انجام سونوگرافی های تخصصی بارداری و چهار بعدی – بررسی سلامت جنین شامل سونوگرافی های غربالگری سه ماهه اول (NT & NB) و غربالگری سه ماهه دوم (سونوگرافی بررسی ناهنجاری ها و یا انومالی اسکن) – انواع سونوگرافی های کالر داپلر . درضمن این مرکز انواع رادیوگرافی های با کنتراست مثل Barium Swallow، Upper GI Series، IVP، Barium Enema و Small Bowel Series قابل انجام است. رادیوگرافی OPG دیجیتال نیز در این مرکز موجود می باشد. انواع رادیوگرافی های روتین شامل رادیوگرافی های قفسه صدری، شکم و استخوان ها و سایر نقاط بدن با تکنیک CR قابل انجام است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)