۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی قائم
در مرکز سونوگرافی قائم خدمات با بهترین متخصصین از جمله دکتر الهی فر ارائه می گردد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)