۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی ماهان
سونوگرافی ساده و داپلر (رنگی)
سونوگرافی تخصصی حاملگی (NT-NB تشخیص آنومالی های جنین و ...)
رادیولوژی (عمومی و اختصاصی دیجیتال)
پانورکس (OPG) عکس دیجیتال کامل دندان
ماموگرافی دیجیتال
سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)