۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصویربرداری پزشکی تابان
انواع سونو گرافی های تخصصی
تخلیه آبسه و کیست بیوپسی و FNA تحت گاید سونوگرافی
ماموگرافی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)