۰ رأی
شرح خدمات
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دیجیتال آریا مهر
ماموگرافی بعد از ۴۰ سالگی نجات بخش زندگی مادران
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی فلوشیپ ماموگرافی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)