۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی رافا
دکتر ناهید ناصری صالح آباد
انجام کلیه رادیو گرافی ساده و اختصاصی
رادیو گرافی سیستم گوارشی و سیستم اداری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)