۰ رأی
شرح خدمات
تصویر برداری سهروردی
سونوگرافی
ماموگرافی
التراسونوگرافی داپلر رنگی
سنجش تراکم استخوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)