۰ رأی
شرح خدمات
مركز تصوير برداري جام جم
سونوگرافی
ماموگرافی
التراسونوگرافی داپلر رنگی و.....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)